Genesis 10 in Polish

The subject matter of the tenth chapter of the book of Genesis is: wykaz ludów (list of peoples).

The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here.

Read Rdz 10

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 10. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-7

 • następujący, following
 • mieszkaniec (m.), inhabitant
 • wybrzeże (n.), coast
 • wyspa (f.), island
 • podzielić (pf.), to divide
 • język (m.), tongue
 • szczep (m.), tribe
 • naród (m.), nation

Review: oto (these are), potomstwo (n., offspring), syn (m., son), potop (m., flood), urodzić się (pf., to be born), pochodzić (impf., to proceed), według (according unto), kraj (m., country).

Verses 1-4: Oto potomstwo synów Noego (these are the offspring of the sons of Noah): Sema, Chama i Jafeta (of Shem, Ham and Japheth). Po potopie (after the flood) urodzili się im następujący synowie (were the following sons born unto them): Synowie Jafeta (sons of Japheth): Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras (Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech and Tiras). Synowie Gomera (sons of Gomer): Aszkanaz, Rifat i Togarma (Ashkenaz, Riphath and Togarmah). Synowie Jawana (sons of Javan): Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim (Elishah and Tarshish, the Kittim and the Dodanim).

Verse 5: Od nich (from them) pochodzą mieszkańcy (proceed the inhabitants) wybrzeży i wysp (of coasts and islands), podzieleni* według+ swych krajów i swego języka (divided according unto their countries and their tongue), według szczepów i według narodów (according unto tribes and according unto nations). — *Podzieleny (divided) is formed form the perfective podzielić; it is found here in its nominative, masculine personal form of the plural as podzieleni. +Według (according unto) is followed by the genitive.

Declension of język (m.)

sing. pl.
nom. język języki
gen. języka języków
dat. językowi językom
acc. język języki
instr. językiem językami
loc. języku językach
voc. języku języki

Verse 6: Synowie Chama (sons of Ham): Kusz, Misraim, Put i Kanaan (Cush, Mizraim, Put and Canaan).

Verse 7: Synowie Kusza (sons of Cush): Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka (Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteca). Synowie Ramy (sons of Raamah): Saba i Dedan (Sheba and Dedan).

Wersety 8-12

 • zrodzić (pf.), to engender
 • najsławniejszy, most exalted
 • myśliwy (m.), hunter
 • stąd, hence
 • przysłowie (n.), proverb
 • dzielny, competent

Review: pierwszy (first), mocarz (m., mighty man), ziemia (f., earth), też (also), powstać (pf., to arise), panować (impf., to rule), kraj (m., country), wyjść (pf., to come forth), zbudować (pf., to build), wielki (great), miasto (n., city), pomiędzy (between).

Verse 8: Kusz zaś (as for Cush) zrodził Nimroda (he engendered Nimrod), który był pierwszym mocarzem (who was the first mighty man) na ziemi (on the earth).

Verse 9: Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym: he was also the most exalted hunter on the earth. Stąd powstało przysłowie (hence arose the proverb): dzielny jak Nimrod (competent like Nimrod), najsławniejszy na ziemi myśliwy (the most exalted hunter on the earth). — The adjective sławny means exalted; it is employed in this verse in its superlative form najsławniejszy (most exalted). Observe:

sławnysławniejszynajsławniejszy
exaltedmore exaltedmost exalted

Declension of myśliwy (m.)

sing. pl.
nom. myśliwy myśliwi
gen. myśliwego myśliwych
dat. myśliwemu myśliwym
acc. myśliwego myśliwych
instr. myśliwym myśliwymi
loc. myśliwym myśliwych
voc. myśliwy myśliwi

Verse 10: On to pierwszy panował w Babelu (it was he who was first ruling in Babel), w Erek (in Erech), w Akkad (in Accad) i w Kalne (and in Calneh), w kraju Szinear (in the country {of} Shinar). — In its nominative form, the Polish for Babel is Babel.

Verses 11-12: Wyszedłszy z tego kraju (in having come forth from this country) do Aszszuru (unto Asshur), zbudował Niniwę (he built Nineveh), Rechobot-Ir (Rehoboth-Ir), Kalach (Calah) i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach (and Resen, the great city between Nineveh and Calah). — Placenames in nominative form: Aszszur (Asshur); Niniwa (Nineveh); Rechobot-Ir (Rehoboth-Ir); Kalach (Calah); Resan (Resen).

Wersety 13-25

 • pierworodny, firstborn-
 • ponadto, moreover
 • kananejski, Canaanite
 • rozproszyć się (pf.), to scatter oneself
 • granica (f.), border
 • Kananejczyk (m.), Canaanite
 • biegnąć (impf.), to run
 • kierunek (m.), direction
 • praojciec (m.), forefather
 • starszy, elder
 • ludzkość (f.), mankind
 • podzielić się (pf.), to divide oneself

Review: potomstwo (n., offspring), pochodzić (impf., to proceed), syn (m., son), potem (then), szczep (m., tribe), aż do (so far as), potomek (m., descendant), według (according unto), język (m., tongue), kraj (m., country), naród (m., nation), również (also), wszystek (all), brat (m., brother), urodzić się (pf., to be born), ojciec (m., father), dwa (two), imię (n., name), jeden (one), gdyż (for), czas (m., time).

Verses 13-14: Misraim miał jako potomstwo (Mizraim begot for offspring): Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluchim (the Ludim, the Anamim, the Lehabim, the Naphtuhim, the Pathrusim and the Casluhim), od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci (from whom the Philistines and Caphtorim proceed).Filistyni and Kaftoryci are nominative plural forms; in the nominative singular: Filistyn; Kaftoryta.

Verse 15: Kanaan zaś miał synów (Canaan, for his part, begot {these} sons): pierworodnego Sydona i Cheta (Sidon {his} firstborn and Heth).

Verses 16-18: A ponadto (and moreover): Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów (the Jebusites, the Amorites, the Girgashites), Chiwwitów, Arkitów, Sinitów (the Hivites, the Arkites, the Sinites), Arwadytów, Semarytów i Chamatytów (the Arvadites, the Zemarites and the Hamathites). A potem szczepy kananejskie rozproszyły się: and then the Canaanite tribes scattered themselves. — Nominative singular followed by nominative plural of the peoples named: JebusytaJebusyci; AmorytaAmoryci; GirgaszytaGirgaszyci; ChiwwitaChiwwici; ArkitaArkici; SinitaSinici; ArwadytaArwadyci; SemarytaSemaryci; ChamatytaChamatyci. The names of these peoples all appear in the text in accusative plural position, for they follow on from the text of verse 15. As for kananejski, this is an adjective meaning Canaanite, unlike Kananejczyk in verse 19 ahead, which also means Canaanite but in noun form.

Verse 19: Granica Kananejczyków (the border of the Canaanites) biegła od Sydonu (used to run from Sidon) w kierunku Geraru (in the direction of Gerar) aż do Gazy (so far as Gaza), a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim (and then in the direction of Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboiim)aż do Leszy (so far as Lasha). — Placenames in the nominative: Sydon (Sidon); Gerar (Gerar); Gaza (Gaza); Sodoma (Sodom); Gomora (Gomorrah); Adma (Admah); Seboim (Zeboiim); Lesza (Lasha).

Declension of kierunek (m.)

sing. pl.
nom. kierunek kierunki
gen. kierunku kierunków
dat. kierunkowi kierunkom
acc. kierunek kierunki
instr. kierunkiem kierunkami
loc. kierunku kierunkach
voc. kierunku kierunki

Verse 20: Są to potomkowie Chama (these are the descendants of Ham) według ich szczepów, języków, krajów i narodów (according unto their tribes, tongues, countries and nations).

Verse 21: Również Semowi* (also unto Shem), praojcu wszystkich Hebrajczyków+ (forefather of all the Hebrews) i starszemu¬ bratu Jafeta (and elder brother of Japheth), urodzili się [synowie] (were sons born). — *For Semowi is in dative position, so too are praojcu and starszemu bratu, which refer to the same person (Shem). +The masculine noun Hebrajczyk is the nominative singular for Hebrew; its nominative plural form is Hebrajczycy. ¬Starszy (elder) is the comparative form of stary (old). Observe:

starystarszynajstarszy
oldeldereldest

Verse 22: Synowie Sema (sons of Shem): Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram (Elam, Asshur, Arpachshad, Lud and Aram).

Verse 23: Synowie Arama (sons of Aram): Us, Chul, Geter i Masz (Uz, Hul, Gether and Mash).

Verse 24: Arpachszad był ojcem Szelacha (Arpachshad was the father of Shelah), a Szelach Ebera (whereas Shelah {was the father} of Eber).

Verse 25: Eberowi urodzili się dwaj* synowie (unto Eber were two sons born); imię jednego Peleg (the name of the one {was} Peleg), gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła (for in his times mankind had divided), imię zaś jego brataJoktan (whereas the name of his brother {was} Joktan). — *dwaj: masculine personal of the nominative

Wersety 26-32

 • obszar (m.), area
 • rozciągać się (impf.), to extend oneself
 • wyżyna (f.), highland
 • wschodni, eastern
 • pokrewieństwo (n.), kinship
 • wywodzić się (impf.), to descend

Review: ojciec (m., father), wszystek (all), syn (m., son), mieszkać (impf., to dwell), kierunek (m., direction), aż do (so far as), oto (these are), według (according unto), szczep (m., tribe), język (m., tongue), kraj (m., country), naród (m., nation), lud (m., people), ziemia (f., earth), potop (m., flood).

Verses 26-29: Joktan był ojcem (Joktan was the father) Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Chawili i Jobaba (of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah and Jobab). Ci wszyscy byli synami Joktana: all these were the sons of Joktan. — Names in nominative form: Joktan (Joktan); Almodad (Almodad); Szelef (Sheleph); Chasarmawet (Hazarmaveth); Jerach (Jerah); Hadoram (Hadoram); Uzal (Uzal); Dikla (Diklah); Obal (Obal); Abimael (Abimael); Saba (Sheba); Ofir (Ophir); Chawila (Havilah); Jobab (Jobab).

Verse 30: Obszar, na którym mieszkali (the area wherein they used to dwell), rozciągał się od Meszy (would extend itself from Mesha) w kierunku Sefar (in the direction of Sephar) aż do wyżyny wschodniej (so far as the eastern highland). — Placenames in nominative form: Mesza (Mesha); Sefar (Sephar).

Declension of wyżyna (f.)

sing. pl.
nom. wyżyna wyżyny
gen. wyżyny wyżyn
dat. wyżynie wyżynom
acc. wyżynę wyżyny
instr. wyżyną wyżynami
loc. wyżynie wyżynach
voc. wyżyno wyżyny

Verse 31: Oto synowie Sema (these are the sons of Shem) według szczepów, języków, krajów i narodów (according unto tribes, tongues, countries and nations).

Verse 32: Oto szczepy synów Noego (these are the tribes of the sons of Noah) według ich pokrewieństwa (according unto their kinship) i według narodów (and according unto nations). Od nich to wywodzą się ludy (it is from them whom the peoples descend) na ziemi (on the earth) po potopie (after the flood).