Polish language series: Rdz 6, zapowiedź potopu

In the sixth chapter of the book of Genesis, God announces the coming of the flood: zapowiedź potopu (announcement of the flood); the feminine zapowiedź means announcement, and the masculine potop means flood. Also from the subject lines: zepsucie moralne ludzkości (moral corruption of mankind); Boże postanowienie zagłady (God’s decision [Godly decision] of annihilation). Learn: zepsucie (n., depravation, corruption), moralny (moral), ludzkość (f., mankind), postanowienie (n., decision), zagłada (f., annihilation).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 6

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 6. An archived version of the text can be found here.

Wersety 1-4

 • człowieczy, human, of man
 • piękny, beautiful
 • brać (impf.), to take
 • za (+ acc.), for
 • podobać się (impf.), to be pleasing
 • pozostawać (impf.), to stay, to remain
 • na zawsze, for ever, for all time
 • cielesny, carnal, of flesh
 • gigant (m.), giant
 • później, afterwards, later
 • zbliżać się (impf.), to draw near
 • mocarz (m.), powerful man
 • sława (f.), renown
 • dawny, former, distant

Review: kiedy (when), człowiek (m., man; pl., ludzie), zacząć (pf., to start, to begin), mnożyć się (impf., to multiply oneself), ziemia (f., earth), rodzić się (impf., to be born), córka (f., daughter), syn (m., son), widzieć (impf., to see), żona (f., wife), wszystek (all, every), tylko (only), wtedy (then), rzec (pf., to say), móc (impf., can, to be able), duch (m., spirit), gdyż (for, since), istota (f., creature), niechaj (may, let), więc (so, therefore), żyć (impf., to live), sto dwadzieścia (one hundred and twenty), rok (m., year), ów (that), czas (m., time), także (also, too), rodzić (impf., to bear), mieć (impf., to have).

Verse 1: A kiedy (and when) ludzie (men) zaczęli (began) się mnożyć (to multiply) na ziemi (on earth), rodziły im się córki (daughters were born [were being born] to them). Consider: córki (daughters); im (to them); rodziły się (were being born). Rodziły im się córki: daughters were born (were being born) to them. Because rodzić się is an imperfective verb (ongoing action), rodziły się conveys were being born.

Verse 2: Synowie Boga (the sons of God), widząc ({upon} seeing), że córki człowiecze (that the daughters of men [that the human daughters]) są piękne (were [are] beautiful), brali je sobie (took [were taking] them unto themselves) za żony (for wives), wszystkie, jakie im się tylko podobały (all those who were pleasing to them). For clarity: when the sons of God saw how beautiful the daughters of men were, they took for wives all those who pleased them. Zaczęli (verse 1) and brali (verse 2) are masculine plural forms, whereas rodziły (verse 1) and podobały (verse 2) are feminine plural forms: observe their endings. Compare the following: rodziły im się córki (daughters were being born to them); rodzili im się synowie (sons were being born to them). The adjective piękny takes different forms (as is normal for Polish adjectives). In the nominative singular, its three forms are: piękny (masculine); piękna (feminine); piękne (neuter). In the plural, the two nominative forms are piękni (masculine personal) and piękne (other plural). Consider the following: córka piękna (beautiful daughter; córka is a feminine noun: the adjective piękna in its feminine form agrees with it); córki piękne (beautiful daughters).

Verse 3: Wtedy Bóg rzekł: then God said. Może is the third-person singular of the present tense of the imperfective móc (may, to have to); może means can, whereas nie może means cannot. God says: nie może pozostawać duch mój (my spirit cannot remain) w człowieku (in man) na zawsze (for all time), gdyż człowiek jest istotą cielesną (for man is a creature of flesh [for man is a carnal creature]): niechaj więc żyje (may he therefore live) tylko sto dwadzieścia lat (only one hundred and twenty years). Istota cielesna (carnal creature) is found here, in conjunction with the verb być (to be), in its instrumental form as istotą cielesną. Review: How to count in Polish.

Verse 4: A w owych czasach (and in those times) byli na ziemi giganci (there were giants on earth); a także później (and later too), gdy synowie Boga (when the sons of God) zbliżali się do córek człowieczych (lay with the daughters of men [were drawing near to the human daughters]), te im rodziły (these ones bore them offspring [these were bearing unto them]). The imperfective zbliżać się (to draw near) is to be taken here in the sense of to lie with, to be intimate with. The feminine ta means this {one}; its plural form te means these {ones}: te, in te im rodziły, refers to the daughters of men: te / im / rodziły (these / unto them / were bearing). The second sentence reads: byli to więc (it was thus they) owi mocarze (those mighty men), mający sławę (having renown) w owych dawnych czasach (in those former times); for clarity: thus it was they the renowned mighty men of old.

Wersety 5-8

 • niegodziwość (f.), wickedness, iniquity
 • usposobienie (n.), disposition
 • wciąż, continually, unceasingly
 • zły, evil
 • żałować (impf.), to regret
 • zasmucić się (pf.), to be saddened
 • zgładzić (pf.), to wipe out, to put to death
 • żal (m.), regret, sorrow
 • darzyć (impf.), to bestow, to grant
 • życzliwość (f.), kindness

Review: kiedy (when), widzieć (impf., to see), wielki (great, big), człowiek (m., man; pl., ludzie), ziemia (f., earth), stworzyć (pf., to create), wreszcie (lastly), rzec (pf., to say), powierzchnia (f., expanse, surface, face, area), bydło (n., cattle), zwierzę (n., animal), pełzać (impf., to creep), ptak (m., bird), powietrzny (of the air), bo (for, because), tylko (only).

Verses 5-6: Kiedy zaś Pan widział (but when the Lord saw [was seeing]), że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi (that the wickedness of men on earth was [is] great) i że usposobienie ich jest wciąż złe (and that their disposition was [is] unceasingly evil) żałował, że stworzył ludzi na ziemi (he regretted [was regretting] that he had created men on earth), i zasmucił się (and was saddened). For clarity: but when the Lord saw how great was man’s wickedness on earth, and how unceasingly evil was his disposition, he regretted having created man on earth and was saddened. Of the adjective wielki, the masculine, feminine and neuter forms of the singular are: wielki, wielka, wielkie. Of zły, they are: zły, zła, złe.

Verse 7: Wreszcie Pan rzekł: lastly the Lord said. The Lord decides to destroy his creation: zgładzę ludzi (I will wipe out the men), których stworzyłem (whom I have created), z powierzchni ziemi (from the face of the earth): ludzi (men), bydło (cattle), zwierzęta pełzające (creeping animals) i ptaki powietrzne (and birds of the air [air birds]), bo żal mi (for I regret [for regret is upon me]), że ich stworzyłem (that I made them).

Verse 8: [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością: only Noah did the Lord bestow (was the Lord bestowing) with {his} kindness. In nominative form, the Polish for Noah is Noe; you find his name in the text of this verse as the accusative Noego. Taken literally: tylko (only) Noego (Noah [acc.]) Pan (the Lord [nom.]) darzył (was bestowing) życzliwością (with kindness [instr.]).

Wersety 9-13

 • prawy, righteous, just
 • wyróżniać się (impf.), to distinguish oneself
 • nieskazitelność (f.), rectitude, uprightness
 • współczesny, contemporary
 • skazić (pf.), to corrupt
 • = że
 • niegodziwie, vilely, wretchedly
 • postanowić (pf.), to decide, to resolve
 • położyć (pf.), to put/set down, to lay
 • kres (m.), end
 • pełny, full
 • wykroczenie (n.), transgression, offence
 • przeciw (+ dat.), against
 • zniszczyć (pf.), to destroy
 • wraz z, along with (+ instr.)

Review: oto (this is, here is), dzieje (pl., history), człowiek (m., man; pl., ludzie), wśród (amongst, amidst), przyjaźń (f., friendship, amity), żyć (impf., to live), ojciec (m., father), trzy (three), syn (m., son), ziemia (f., earth), zostać (pf., to become), oko (n., eye), widzieć (impf., to see), wszystek (all, every), postępować (impf., to behave, to act), rzec (pf., to say), istnienie (n., existence), bo (for, because), zatem (therefore).

Verse 9: Oto dzieje Noego: this is the history of Noah. Of Noah, you read: Noe (Noah), człowiek prawy (a righteous man), wyróżniał się nieskazitelnością (distinguished [was distinguishing] himself by his uprightness) wśród współczesnych sobie ludzi (amongst his contemporaries [amongst the men contemporary to him]); w przyjaźni z Bogiem żył Noe (Noah lived [was living] in amity with God).

Verse 10: A Noe był ojcem trzech synów (and Noah was the father of three sons): Sema, Chama i Jafeta (Shem, Ham and Japheth [of Shem, of Ham and of Japheth]). Because trzech synów (of three sons) is genitive in form, so too are the names of the sons. Nominative: Sem, Cham, Jafet (Shem, Ham, Japheth); genitive: Sema, Chama, Jafeta (of Shem, of Ham, of Japheth).

Verse 11: Ziemia została skażona w oczach Boga: the earth became corrupt (corrupted) in the eyes of God. Skażony (corrupted) is formed from the perfective skazić.

Verses 12-13: Gdy Bóg widział (when God saw [was seeing]), iż ziemia jest skażona (that the earth was corrupt [is corrupted]), że wszyscy ludzie (that all men) postępują na ziemi niegodziwie (were behaving [are behaving] wretchedly on earth). For clarity: when God saw just how corrupt the earth was and how wretchedly man behaved on earth. Rzekł do Noego: he said to Noah. God announces his plan: postanowiłem (I have decided) położyć kres (to put an end) istnieniu (to the existence) wszystkich ludzi (of all men), bo ziemia jest pełna wykroczeń (for the earth is full of transgressions) przeciw mnie (against me); zatem zniszczę ich wraz z ziemią (I will therefore destroy them along with the earth).

Werset 14-16

 • arka (f.), ark
 • żywiczny, resinous
 • przegroda (f.), compartment
 • powlec (pf.), to coat
 • smoła (f.), pitch, tar
 • wewnątrz, inside
 • zewnątrz, outside
 • długość (f.), length
 • łokieć (m.), cubit, elbow
 • szerokość (f.), width, breadth
 • wysokość (f.), height
 • nakrycie (n.), covering
 • przepuszczać (impf.) to let pass
 • światło (n.), light
 • wysoki, tall, high
 • wejście (n.), entrance
 • boczny, lateral, side
 • ściana (f.), wall
 • dolny, lower, bottom

Review: zbudować (pf., to build, to construct), drzewo (n., wood), uczynić (pf., to make, to do), oto (this is, here is), mieć (impf., to have), wykonać (pf., to execute, to carry out), trzysta (three hundred), pięćdziesiąt (fifty), trzydzieści (thirty), sporządzić (pf., to make, to prepare), zrobić (pf., to make, to do), drugi (second), trzeci (third).

Verse 14: Ty zaś (as for you) zbuduj sobie arkę (build yourself an ark) z drzewa żywicznego (of resinous wood), uczyń w arce przegrody (make compartments in the ark) i powlecz ją smołą (and coat it with pitch) wewnątrz i zewnątrz (inside and out). You find three second-person singular imperatives: zbuduj, uczyń, powlecz. The adjective żywiczny derives from the feminine żywica, meaning resin. With the noun arka, note the change of consonant from k to c in the locative arce.

Verse 15: A oto, jak masz ją wykonać (and this is how you are to carry it out): długość arkitrzysta łokci (the length of the ark — three hundred cubits), pięćdziesiąt łokcijej szerokość (fifty cubits — its breadth) i wysokość jejtrzydzieści łokci (and its height — thirty cubits). Masz (you have) is the second-person singular of the imperfective mieć; followed by an infinitive, mieć takes on the sense of to have to, must: a oto, jak masz ją wykonać (and this is how you are to carry it out; and this is how you must execute it). Following trzysta, pięćdziesiąt and trzydzieści, łokieć (cubit) takes the genitive plural form łokci.

Verse 16: Nakrycie arki (the covering of the ark), przepuszczające światło (letting pass the light), sporządzisz (you shall make) na łokieć wysokie (to a cubit tall) i zrobisz wejście (and you shall make the entrance) do arki (to the ark) w jej bocznej ścianie (in its side wall); uczyń przegrody (make compartments): dolną, drugą i trzecią (bottom, second and third). For clarity: you shall make to a cubit tall a covering for the ark that lets the light pass through, and you shall make in its side wall an entrance to the ark; make the ark with compartments on bottom, second and third decks.

Wersety 17-19

 • sprowadzić (pf.), to bring
 • potop (m.), flood
 • istnieć (impf.), to exist
 • wyginąć (pf.), to perish
 • zawrzeć (pf.), to establish, to conclude
 • przymierze (n.), covenant
 • wejść (pf.), to enter, to go into
 • przeto, therefore
 • spośród (+ gen.), from amongst/amidst
 • wprowadzić (pf.), to bring/carry in
 • para (f.), pair
 • samiec (m.), male
 • samica (f.), female
 • ocaleć (pf.), to escape, to save one’s life
 • zagłada (f.), annihilation

Review: ziemia (f., earth), zniszczyć (pf., to destroy), wszelki (all, every), istota (f., creature), pod (under), niebo (n., heaven, sky), tchnienie (n., breath), życie (n., life), wszystko (everything), ale (but), arka (f., ark), syn (m., son), żona (f., wife), wszystek (all, every), żyć (impf., to live), wraz z (along with).

Verses 17-18: Ja zaś (as for me; for my part) sprowadzę na ziemię potop (I will bring about the flood on earth), aby zniszczyć (as to destroy) wszelką istotę (every creature) pod niebem (under the heaven), w której jest tchnienie życia (in which there is breath of life); wszystko, co istnieje na ziemi (everything that exists on earth), wyginie (shall perish), ale z tobą zawrę przymierze (but with you I will establish my covenant). Wejdź is the second-person singular imperative of the perfective wejść; God continues: wejdź przeto do arki (therefore, enter the ark) z synami twymi (with your sons), z żoną (with your wife) i z żonami twych synów (and with the wives of your sons).

Verse 19: Spośród wszystkich istot żyjących (from amongst every living creature) wprowadź do arki (bring into the ark) po parze (by the pair), samca i samicę (a male and a female), aby ocalały wraz z tobą od zagłady (that they may escape the annihilation [escape from the annihilation] along with you).

Wersety 20-22

 • nabrać (pf.), to take
 • żywność (f.), food
 • zgromadzić (pf.), to gather
 • u (+ gen.), at
 • pasza (f.), fodder
 • polecić (pf.), to instruct

Review: każdy (every), gatunek (m., sort, kind), ptactwo (n., fowl), bydło (n., cattle), zwierzę (n., animal), pełzać (impf., to creep), ziemia (f., earth), para (f., pair), niechaj (may, let), wejść (pf., to go in, to enter), wyginąć (pf., to perish), wszelki (all, every), nadawać się (impf., to be fit, to be suitable), jedzenie (n., eating), pokarm (m., food, aliment), wykonać (pf., to execute, to carry out), uczynić (pf., to do, to make).

Verse 20: Z każdego gatunku (of every sort) ptactwa (of fowl), bydła (of cattle) i zwierząt pełzających po ziemi (and of animals creeping along the earth) po parze (by the pair); niechaj wejdą do ciebie (may they go in with you [may they go in unto you]), aby nie wyginęły (lest they perish [that they may not perish]).

Verse 21: God concludes by saying: a ty (as for you) nabierz sobie wszelkiej żywności (take unto yourself of every food)wszystkiego, co nadaje się do jedzenia (of everything that is fit for eating)i zgromadź u siebie (and gather {it} unto you), aby była na pokarm (that it may be as food) dla ciebie (for you) i na paszę (and as fodder) dla zwierząt (for the animals).

Verse 22: I Noe wykonał wszystko tak (and thus did Noah carry out everything), jak Bóg polecił mu uczynić (as God had instructed him [had instructed unto him] to do).