Polish language series: Rdz 3, upadek pierwszych ludzi

The third chapter the book of Genesis tells of: upadek pierwszych ludzi (the fall of the first men), where the man and woman fall into a state of guilty disobedience before God. Vocabulary: upadek (m., fall); pierwszy (first); ludzie (pl., men).

If you are arriving on this site for the first time, begin your study of the Polish language here.

Read Rdz 3

To read the Polish text of the Bible associated with the notes below or listen to its audio, visit Biblia Tysiąclecia and consult Rdz 3. An archived version of the text is found here.

Wersety 1-3

 • wąż (m.), serpent
 • bardziej, more
 • przebiegły, sly
 • niż, than
 • czy, introduces yes-no question
 • rzeczywiście, indeed
 • odpowiedzieć (pf.), to respond
 • tylko, but
 • o (+ loc.), about
 • nawet, even
 • dotykać (impf.), to touch
 • pomrzeć (pf.), to die {one and all}

Review: wszystek (all), zwierzę (n., animal), lądowy (land-), stworzyć (pf., to create), rzec (pf., to say), niewiasta (f., woman), powiedzieć (pf., to say), jeść (impf., to eat), owoc (m., fruit), drzewo (n., tree), ogród (m., garden), móc (impf., may), środek (m., middle), nie wolno (it is not permitted to).

Verse 1: A wąż był bardziej przebiegły (now the serpent was more sly) niż wszystkie zwierzęta lądowe (than all the land animals), które Pan Bóg stworzył (which the Lord God had created). On to rzekł do niewiasty* (this it said to the woman): czy+ rzeczywiście Bóg powiedział (did indeed God say): ¬nie jedzcie owoców¬ (do not eat the fruits) ze° wszystkich drzew (from all the trees) tego ogrodu? (of this garden?). — *Niewiasta takes the genitive form niewiasty following do. +Czy indicates that this is a yes-no question. ¬Nie jedzcie is the negated, second-person plural imperative of the imperfective jeść. Following the negation, found is the genitive plural owoców. See also: Polish declension tables. °Z (from) is found here as ze, to alleviate pronunciation before wszystkich.

Declension of owoc (m.)

sing. pl.
nom. owoc owoce
gen. owocu owoców
dat. owocowi owocom
acc. owoc owoce
instr. owocem owocami
loc. owocu owocach
voc. owocu owoce

Verses 2-3: Niewiasta odpowiedziała wężowi* (the woman responded to the serpent): owoce z drzew tego ogrodu (the fruits from the trees of this garden) jeść możemy (we may eat), tylko o owocach z drzewa (but of the fruits from the tree), które jest w środku ogrodu (which is in the middle of the garden), Bóg powiedział (God said): +nie wolno wam+ jeść z niego (unto you it is not permitted to eat thereof), a nawet go dotykać (or even touch it), abyście¬ nie pomarli (that you may not both° die). — *Wąż (serpent) has taken the dative form wężowi (unto the serpent). +Consider the following: nie wolno ci jeść (Rdz 2:17); nie wolno wam jeść (current verse); wam (unto you) is the dative of the second-person plural wy, whereas ci (unto you) is the dative of the second-person singular ty. Observe: nie wolno ci jeść z niego (singular); nie wolno wam jeść z niego (plural). ¬Abyście: the second-person plural marker is contained not in the verb (pomarli) but in the ście ending of abyście. °Pomrzeć: not just to die, but to die one and all, to die in numbers; here it is question of only two people, wherefore I have employed both.

Wersety 4-5

 • na pewno, surely
 • wiedzieć (impf.), to know
 • otworzyć się (pf.), to open oneself
 • oko (n.), eye
 • tak jak, like
 • znać (impf.), to know

Review: wtedy (then), rzec (pf., to say), wąż (m., serpent), niewiasta (f., woman), umrzeć (pf., to die), ale (but), spożyć (pf., to consume), owoc (m., fruit), drzewo (n., tree), dobro (n., good), zło (n., ill).

Verse 4: Wtedy rzekł wąż do niewiasty (then the serpent said to the woman): na pewno nie umrzecie (surely you will not die). — In Rdz 2:17, you encountered the second-person singular umrzesz (you will die); in the the text of the current verse, now found is its second-person plural equivalent umrzecie.

Verse 5: Ale *wie Bóg* (but God knows), że gdy spożyjecie+ (that when you consume [will consume]) owoc z tego drzewa (the fruit from this tree), otworzą się wam oczy¬ (your eyes will open themselves [the eyes will open themselves unto you]) i tak jak Bóg (and like God) będziecie znali° dobro i zło (you will be knowing good and ill). — *Wie Bóg means God knows, where wie is third-person singular of the present tense of the imperfective wiedzieć. See also the note just below regarding znać. +Spożyjecie: you will consume; second-person plural, from the perfective spożyć. ¬The neuter oko means eye; its plural form is oczy. °Znali is formed from the imperfective znać; the second-person plural będziecie znali means you will be knowing. Moreover, although both znać and wiedzieć are rendered in the translation as to know, znać conveys familiarity or acquaintance, whereas wiedzieć conveys affirmation of knowledge. Put simply: wie Bóg means God knows; będziecie znali conveys you will be familiar with.

Wersety 6-7

 • spostrzec (pf.), to notice
 • jedzenie (n.), eating
 • rozkosz (f.), delight
 • nadawać się (impf.), to lend oneself
 • zdobycie (n.), acquisition
 • wiedza (f.), knowledge
 • zerwać (pf.), to break {off}
 • skosztować (pf.), to have a taste
 • mąż (m.), husband
 • zjeść (pf.), to eat
 • oboje, both
 • poznać (pf.), to recognise
 • spleść (pf.), to weave together
 • gałązka (f.), spray
 • figowy, fig-
 • zrobić (pf.), to make
 • przepaska (f.), band

Review: wtedy (then), niewiasta (f., woman), drzewo (n., tree), mieć (impf., to have), owoc (m., fruit), dobry (good), oko (n., eye), zatem (therefore), dać (pf., to give), nagi (naked), więc (therefore).

Verse 6: Wtedy niewiasta spostrzegła (then the woman noticed), że drzewo to (that this tree) ma* owoce dobre do jedzenia+ (had fruits good for eating), że jest* ono rozkoszą dla oczu (that it was a delight for the eyes) i że owoce tego drzewa (and that the fruits of this tree) *nadają się* do zdobycia+ wiedzy (lent themselves to the acquisition of knowledge). Zerwała zatem z niego owoc (she therefore broke off thereof a fruit), skosztowała (had a taste) i dała ¬swemu mężowi¬ (and gave to her husband), który był z nią (who was with her): a on zjadł (and he ate). — *These three verbs are in the present tense in Polish; they must be rendered in the past tense in English. +Following do, the genitive is employed. ¬Consider: swój mąż (her husband); swojemu mężowi; swemu mężowi (unto her husband). Consult: Declension of Polish possessive pronouns.

Verse 7: *A wtedy otworzyły się im obojgu oczy* (and then the eyes of both opened themselves), i poznali (and they recognised), że są+ nadzy¬ (that they were naked); spletli więc gałązki figowe (they therefore wove together fig sprays) i zrobili sobie przepaski (and made themselves bands°). — *Taken apart: a wtedy (and then) otworzyły się (opened themselves) im obojgu (unto them both) oczy (the eyes). +Polish uses the present tense here. ¬Nadzy is the nominative, masculine plural form of nagi (naked). °To cover their loins.

Declension of przepaska (f.)

sing. pl.
nom. przepaska przepaski
gen. przepaski przepasek
dat. przepasce przepaskom
acc. przepaskę przepaski
instr. przepaską przepaskami
loc. przepasce przepaskach
voc. przepasko przepaski

Wersety 8-10

 • usłyszeć (pf.), to hear
 • krok (m.), stride
 • przechadzać się (impf.), to walk about
 • kiedy, when
 • powiew (m.), breath
 • wiatr (m.), wind
 • skryć się (pf.), to hide oneself
 • przed (+ instr.), before
 • wśród (+ gen.), amidst
 • zawołać (pf.), to call
 • zapytać (pf.), to ask
 • twój, your
 • głos (m.), voice
 • przestraszyć się (pf.), to take fright
 • ukryć się (pf.), to hide oneself

Review: mężczyzna (m., man), żona (f., wife), ogród (m., garden), pora (f., time), drzewo (n., tree), gdzie (where), odpowiedzieć (pf., to respond), bo (for), nagi (naked).

Verse 8: Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli (but when the man and his wife heard) kroki Pana Boga (the strides of the Lord God) przechadzającego* się po ogrodzie ({who was} walking about along the garden), w porze kiedy (at [in] the time when) był powiew wiatru ({there} was a +breath of wind+), skryli się przed Panem Bogiem (they hid themselves before the Lord God) wśród drzew ogrodu (amidst the trees of the garden). — *The genitive przechadzającego (from przechadzający) modifies the genitive Pana Boga (from Pan Bóg). +As in a light breeze.

Declension of wiatr (m.)

sing. pl.
nom. wiatr wiatry
gen. wiatru wiatrów
dat. wiatrowi wiatrom
acc. wiatr wiatry
instr. wiatrem wiatrami
loc. wietrze wiatrach
voc. wietrze wiatry

Verse 9: Pan Bóg (the Lord God) zawołał na mężczyznę (called to the man) i zapytał go (and asked him): gdzie jesteś? (where are you?).Jesteś (you are) is the second-person singular of the present tense of the imperfective być (to be).

Verse 10: On odpowiedział (he responded): usłyszałem Twój głos (I heard your voice) w ogrodzie (in the garden), przestraszyłem się (I took fright), bo jestem nagi (for I am naked), i ukryłem się (and I hid myself). — Observe the em ending of all these past tense formations: usłyszałem (I heard); przestraszyłem się (I took fright); ukryłem się (I hid myself).

Wersety 11-13

 • któż, who ever
 • może, perhaps
 • zakazać (pf.), to forbid
 • postawić (pf.), to set
 • ja, I
 • dlaczego, why
 • zwieść (pf.), to deceive

Review: rzec (pf., to say), powiedzieć (pf., to say), nagi (naked), zjeść (pf., to eat), drzewo (n., tree), jeść (impf., to eat), mężczyzna (m., man), odpowiedzieć (pf., to respond), niewiasta (f., woman), przy (alongside), dać (pf., to give), owoc (m., fruit), wtedy (then), uczynić (pf., to do), wąż (m., serpent).

Verse 11: Rzekł Bóg (God said): któż ci powiedział (who ever said to you), że jesteś nagi? (that you were naked?). Czy może zjadłeś z drzewa (did you perhaps eat from the tree), z którego ci zakazałem jeść? (wherefrom I had forbidden you to eat?). — Of the perfective zjeść, consider these three masculine past tense forms: zjadłem (I ate); zjadłeś (you ate); zjadł (he ate). Now consider the feminine of the same: zjadłam (I ate); zjadłaś (you ate); zjadła (she ate). Taking now the perfective zakazać, observe these masculine forms: zakazałem (I forbade); zakazałeś (you forbade); zakazał (he forbade). Now observe the feminine of the same: zakazałam (I forbade); zakazałaś (you forbade); zakazała (she forbade).

Verse 12: Mężczyzna odpowiedział (the man responded): niewiasta (the woman), którą postawiłeś przy mnie (whom you set alongside me), dała mi owoc (gave to me the fruit) z tego drzewa (from this tree) i zjadłem (and I ate).Mnie is locative in form, whereas mi is dative; both are declensions of ja (I). Consider: przy mnie (alongside me); dała mi (she gave to me).

Verse 13: Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty (then the Lord God said to the woman): dlaczego to uczyniłaś? (why have you done this?). Niewiasta odpowiedziała (the woman responded): wąż mnie zwiódł (the serpent deceived me) i zjadłam (and I ate). — Consider these masculine forms: uczyniłem (I did); uczyniłeś (you did); uczynił (he did); odpowiedziałem (I responded); odpowiedziałeś (you responded); odpowiedział (he responded); zwiodłem (I deceived); zwiodłeś (you deceived); zwiódł (he deceived). Now consider the feminine of the same: uczyniłam (I did); uczyniłaś (you did); uczyniła (she did); odpowiedziałam (I responded); odpowiedziałaś (you responded); odpowiedziała (she responded); zwiodłam (I deceived); zwiodłaś (you deceived); zwiodła (she deceived).

Wersety 14-15

 • ponieważ, for
 • przeklęty, cursed
 • domowy, domestic
 • brzuch (m.), belly
 • czołgać się (impf.), to creep
 • istnienie (n.), existence
 • wprowadzać (impf.), to bring in
 • nieprzyjaźń (f.), enmity
 • między (+ acc.), between
 • pomiędzy (+ acc.), between
 • potomstwo (n.), offspring
 • zmiażdżyć (pf.), to crush
 • głowa (f.), head
 • pięta (f.), heel

Review: wtedy (then), rzec (pf., to say), wąż (m., serpent), uczynić (pf., to do), wśród (amongst), wszystek (all), zwierzę (n., animal), polny (field-), proch (m., dust), jeść (impf., to eat), dzień (m., day), niewiasta (f., woman).

Verse 14: Wtedy Pan Bóg rzekł do węża* (then the Lord God said to the serpent): ponieważ to uczyniłeś (for you have done this), bądź+ przeklęty (be cursed) wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych (amongst all domestic and field animals); na brzuchu będziesz się czołgał (on your belly shall you be creeping) i proch będziesz jadł (and dust shall you be eating) po wszystkie dni twego istnienia (through all the days of your existence). — *Following do, employed is the genitive węża. +Bądź is the second-person singular imperative of the imperfective być; for information, its second-person plural equivalent is bądźcie.

Declension of brzuch (m.)

sing. pl.
nom. brzuch brzuchy
gen. brzucha brzuchów
dat. brzuchowi brzuchom
acc. brzuch brzuchy
instr. brzuchem brzuchami
loc. brzuchu brzuchach
voc. brzuchu brzuchy

Verse 15: Wprowadzam nieprzyjaźń (I {hereby} bring in enmity) między ciebie i niewiastę (between you and the woman), pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej (between your offspring and her offspring): ono* zmiażdży ci głowę (they will crush your head [it will crush the head unto you]), a ty zmiażdżysz mu piętę (whereas you will crush their heel [whereas you will crush the heel unto it]). — *Ono stands in for the neuter potomstwo jej (her offspring). Observe: ono (it {= her offspring}) zmiażdży (will crush) ci (unto you) głowę (the head), which is to say, they will crush your head; a ty (whereas you) zmiażdżysz (will crush) mu (unto it {= unto her offspring}) piętę (the heel), which is to say, whereas you will crush their heel.

Declension of pięta (f.)

sing. pl.
nom. pięta pięty
gen. pięty pięt
dat. pięcie piętom
acc. piętę pięty
instr. piętą piętami
loc. pięcie piętach
voc. pięto pięty

Wersety 16-17

 • obarczyć (pf.), to burden
 • niezmiernie, immensely
 • trud (m)., labour, toil
 • brzemienność (f.), childbearing
 • ból (m.), pain
 • dziecko (n.), child
 • ku (+ dat.), towards
 • kierować (impf.), to direct
 • pragnienie (n.), desire
 • posłuchać (pf.), to take heed of
 • co do, with regard to
 • powód (m.), cause
 • zdobywać (impf.), to attain
 • pożywienie (n.), food

Review: niewiasta (f., woman), powiedzieć (pf., to say), wielki (great), rodzić (impf., to bear), mąż (m., husband), panować (impf., to rule), mężczyzna (m., man), rzec (pf., to say), ponieważ (for), żona (f., wife), zjeść (pf., to eat), drzewo (n., tree), dać (pf., to give), rozkaz (m., order), słowo (n., word), jeść (impf., to eat), przeklęty (cursed), niech (let), ziemia (f., earth), wszystek (all), dzień (m., day), życie (n., life).

Verse 16: Do niewiasty powiedział (to the woman he said): obarczę cię (I will burden you) niezmiernie (immensely) wielkim trudem (with the great labour) twej brzemienności (of your childbearings), w bólu (in pain) będziesz rodziła dzieci (shall you be bearing children), ku twemu mężowi (towards your husband) będziesz kierowała swe pragnienia (shall you be directing your desire), on zaś będzie panował nad tobą (whereas he shall be ruling over you). — Observe how imperfective verbs form their future: będziesz rodziła (you shall be bearing); będzie panował (he shall be ruling); będziesz kierowała (you shall be directing).

Verse 17: Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł (but to the man God said): ponieważ posłuchałeś swej żony (for you took heed of your wife) i zjadłeś z drzewa (and ate from the tree), co do którego (with regard to which) dałem ci rozkaz w słowach (I had given to you the order in {such} words): nie będziesz z niego jeść (you shall not be eating thereof)przeklęta niech będzie ziemia (cursed be the earth) z twego powodu (because of you [from your cause]): w trudzie (in toil) będziesz zdobywał od niej (shall you be attaining therefrom) pożywienie dla siebie (food for yourself) po wszystkie dni (through all the days) twego życia (of your life).

Declension of trud (m.)

sing. pl.
nom. trud trudy
gen. trudu trudów
dat. trudowi trudom
acc. trud trudy
instr. trudem trudami
loc. trudzie trudach
voc. trudzie trudy

Wersety 18-19

 • cierń (m.), thorn
 • oset (m.), thistle
 • a przecież, and yet
 • płody (pl.), fruits {of the earth}
 • rola (f.), soil
 • pot (m.), sweat
 • oblicze (n.), face
 • musieć (impf.), to have to
 • póki nie, until
 • wrócić (pf.), to return
 • obrócić się (pf.), to turn back

Review: rodzić (impf., to bear), pokarm (m., nourishment), więc (therefore), zdobywać (impf., to attain), pożywienie (n., food), ziemia (f., earth), zostać (pf., to get), wziąć (pf., to take), proch (m., dust).

Verse 18: Cierń i oset będzie ci ona* rodziła (thorn and thistle shall it be bearing unto you), a przecież pokarmem twym są płody roli (and yet as your nourishment are the fruits of the soil). — *Ona stands in for the feminine ziemia.

Verse 19: W pocie więc oblicza twego (in the sweat therefore of your face) będziesz musiał zdobywać pożywienie (shall you have to attain food), póki nie wrócisz do ziemi (until you return [will return] to the earth), z której *zostałeś wzięty* (whence you were taken); bo prochem jesteś (for dust you are) i w proch się obrócisz (and into dust shall you turn back). — *Using the perfective zostać, a passive is created: zostać wzięty (to be/get taken); wzięty is formed from the perfective wziąć. Consider these masculine forms: został wzięty (he was/got taken); zostałeś wzięty (you were/got taken). Consider now the feminine of the same: została wzięta (she was/got taken); zostałaś wzięta (you were/got taken).

Declension of pot (m.)

sing. pl.
nom. pot poty
gen. potu potów
dat. potowi potom
acc. pot poty
instr. potem potami
loc. pocie potach
voc. pocie poty

Wersety 20-24

 • imię (n.), name
 • żyć (impf.), to live
 • żyjący, the living
 • sporządzić (pf.), to make
 • odzienie (n.), attire
 • skóra (f.), skin
 • przyodziać (pf.), to clothe
 • teraz, now
 • wyciągnąć (pf.), to extend
 • przypadek (m.), chance
 • ręka (f.), hand
 • na wieki, for all ages
 • dlatego, therefore
 • wydalić (pf.), to send forth
 • wygnać (pf.), to drive forth
 • cherub (m.), cherub
 • połyskiwać (impf.), to glitter
 • ostrze (n.), blade
 • miecz (m.), sword
 • strzec (impf.), to keep
 • droga (f.), way

Review: mężczyzna (m., man), dać (pf., to give), żona (f., wife), bo (for), stać się (pf., to become), matka (f., mother), wszystek (all), po czym (thereupon), rzec (pf., to say), człowiek (m., man), znać (impf., to know), dobro (n., good), zło (n., ill), niechaj (let), zerwać (pf., to break {off}), owoc (m., fruit), także (also), drzewo (n., tree), życie (n., life), zjeść (pf., to eat), żyć (impf., to live), ogród (m., garden), uprawiać (impf., to till), ziemia (f., earth), zostać (pf., to get), wziąć (pf., to take), postawić (pf., to set), przed (before).

Verse 20: Mężczyzna dał swej żonie imię* Ewa (the man gave to his wife the name Eve), bo ona stała się matką (for she became the mother) wszystkich żyjących (of all the living). — *Related: jak ci na imię?; jak masz na imię? (what is your name?).

Verse 21: Pan Bóg sporządził (the Lord God made) dla mężczyzny (for the man) i dla jego żony (and for his wife) odzienie ze skór (attire from skins) i przyodział ich (and clothed them).

Verse 22: Po czym Pan Bóg rzekł (thereupon the Lord God said): oto człowiek stał się taki jak My (so it is that the man has become such as us): zna dobro i zło (he knows good and ill); niechaj teraz nie wyciągnie (let him not now extend) przypadkiem (by any chance) ręki ({his} hand), aby zerwać owoc (to break off fruit) także z drzewa życia (also from the tree of life), zjeść go (eat it) i żyć na wieki (and live for all ages).

Verse 23: Dlatego Pan Bóg wydalił go (therefore the Lord God sent him forth) z ogrodu Eden (from the garden of Eden), aby uprawiał tę ziemię (that he should till this earth), z której *został wzięty* (whence he was taken). — *See the notes at verse 19.

Verse 24: Wygnawszy zaś człowieka (now having driven forth the man), Bóg postawił (God set) przed ogrodem Eden (before the garden of Eden) cherubów (cherubim) i połyskujące ostrze miecza (and a glittering blade of sword), aby strzec drogi (to keep the way) do drzewa życia (to the tree of life).